Mniszek

28 tekstów – auto­rem jest Mniszek.

Gdy po­wiesz że kochasz, spodziewaj się kopniaka
Gdy po­wiesz że Ci za­leży, nieba­wem zos­ta­niesz sam
Gdy po­wiesz że ufasz, będziesz oszukany
Gdy po­wiesz że wie­rzysz, spodziewaj się kłamstw

Wybór na­leży do Ciebie.
Zas­tanów się więc, czy nie le­piej kochać zwierzęta i swoją sa­mot­ność. One nie opuszczają nigdy. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 11 lutego 2012, 14:57

Cechą mądre­go cze­kania jest brak pla­nowa­nia ocze­kiwa­nych rezultatów. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 4 czerwca 2011, 13:21

Kiedy siedzę i myślę, wy­daje mi się że jestem.
Nap­rawdę jed­nak Jes­tem, kiedy przes­taję myśleć. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 28 maja 2011, 14:14

Jeśli za­mie­rzasz pra­cować w dużej fir­mie kor­po­racyj­nej, ko­nie­cznie wy­negoc­juj pa­kiet me­dyczny z roz­szerzoną opieką proktologiczną.

- Przez pier­wsze trzy miesiące nieus­ta­nie włazić Ci będą do dupy.
- Po­tem re­gular­nie będą Ci się do du­py dobierać
- Na ko­niec w dupę Cię kopną. 

myśl
zebrała 56 fiszek • 1 grudnia 2010, 04:20

Z tak wielu mówiących o miłości,
tak niewielu wie o czym mówi. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 29 listopada 2010, 18:21

Życie bez os­trzeżenia pot­ra­fi rzu­cić na ko­lana, gdy chcesz zat­rzy­mać to co masz, bojąc się iść da­lej by nic nie utracić. 

myśl
zebrała 43 fiszki • 28 listopada 2010, 16:36

Słowo nie wy­pełnione treścią czy­nu jest pus­te w znaczeniu. 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 listopada 2010, 16:05

Gdy­by wszys­cy ludzie by­li dla siebie mili,
Gdy­by się tyl­ko uśmie­cha­li i dob­rze życzyli,
Nie trze­ba by cza­su wiele ani długiej chwili,
Żeby so­bie z tej miłości do gar­deł skoczyli. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 13 listopada 2010, 17:50

Pot­rze­ba często, bar­dzo często zat­rzy­mać się, by cie­szyć się chwilą.
Każda chwi­la wy­maga trwa­nia i trze­ba so­bie poz­wo­lić na to trwa­nie w chwi­li. Sku­pić się na niej, kon­tem­plo­wać ją i sma­kować. W [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 31 fiszek • 10 listopada 2010, 00:50

Miłość to dro­ga wo­jow­ni­ka.
Będą ra­ny, przeg­ra­ne po­tyczki, trud i krew, ale w miłości która prag­nie dob­ra dru­giego człowieka tkwi praw­dzi­we szczęście. Szczęście w da­waniu i przyj­mo­waniu.
Żeby być szczęśli­wym, jed­ne­go i dru­giego trze­ba się nauczyć. 

myśl
zebrała 38 fiszek • 9 listopada 2010, 04:29

Mniszek

urodzony i nadal, nieustannie w Drodze ku "Wypełniło Się"

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Mniszek

Użytkownicy
L M N
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność